ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้397
mod_vvisit_counterเมื่อวาน144
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้541
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2020
mod_vvisit_counterเดือนนี้11748
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16012
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด745345

We have: 4 guests online
Your IP: 35.172.203.87
 , 
Today: ก.ย. 27, 2021

ผู้ใช้บริการ

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

PDF พิมพ์ อีเมล

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก..

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก ก.. ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 ๑.๑ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ๑.๒
ลูกจ้างประจำของกองทุน พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ การควบคุมหรือการกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ๑.๓ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ฌ.
 ๑.๔
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น
 ๑.๕
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

๒. การยื่นใบสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน ก.ฌ. หรือหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมด้วยเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ใบรับรองแพทย์ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์

 

๓. ค่าสมัครเป็นสมาชิก ให้เรียกเก็บตามอัตราดังต่อไปนี้

 ๓.๑ ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ ๑๘ ปี แต่ไม่ถึง ๓๐ ปี คนละ ๔๐ บาท
 ๓.๒
ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ ๓๐ ปี แต่ไม่ถึง ๔๐ ปี คนละ ๖๐บาท
 ๓.๓
ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ ๔๐ ปี แต่ไม่ถึง ๕๐ ปี คนละ ๘๐ บาท
 ๓.๔
ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ ๕๐ ปี แต่ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์  คนละ ๑๐๐ บาท

 อนึ่ง นอกจากเงินค่าสมัครตามอัตราที่กำหนดข้างต้นแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเงินสำรองจ่ายค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน ๖๐ ศพ เป็นเงิน ๓๐๐ บาท และเงินค่าบำรุง เป็นเงิน ๓๐ บาท ไปพร้อมกับเงินค่าสมัครและหลักฐานการสมัคร ตามข้อ ๒ ด้วย

 

๔.สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกมีผลสมบูรณ์นับแต่วันที่มีคำสั่งรับเข้าเป็นสมาชิก

 

๕. สมาชิกมีสิทธิดังนี้

 ๕.๑ มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของ ก.ฌ. ต่อคณะกรรมการ ก.ฌ. และมีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการ ก.ฌ. กระทำหรืองดเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์ของ ก.ฌ. หรือป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ ก.ฌ.
 ๕.๒ ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารเพื่อทราบการดำเนินกิจการของ ก.ฌ.
 ๕.๓ ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนให้เลิก ก.ฌ. พร้อมด้วยเหตุผลประกอบคำร้องขอ โดยมีสมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
 ๕.๔ ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ

 

๖. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้

 ๖.๑ ตาย
 ๖.๒ ลาออก
 ๖.๓ คณะกรรมการ ก.ฌ. ให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะไม่ชำระเงินสงเคราะห์ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย และ ก.ฌ. มีหนังสือแจ้งให้ชำระเงินภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดครั้งแรก
 ๖.๔ กระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ก.ฌ. อย่างร้ายแรงและคณะกรรมการ ก.ฌ. มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพการสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตาม (๒) (๓) และ (๔) สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระตามระเบียบนี้คืนจาก ก.ฌ. เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย

 

Copyright© siteground