ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) PDF พิมพ์ อีเมล
 
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
 

                    โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ให้เหมาะสม 

                    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ พ.ศ. 2547  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 

จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559”

                    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐให้ความเห็นชอบแล้ว

                    ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 (5) ของระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. 2554 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

                    “(5) อายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร”

                    ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 (1) (ง) ของระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. 2554 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                    “(ง) ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ห้าสิบปี แต่ไม่เกินหกสิบปี คนละหนึ่งร้อยบาท” 

 

ให้ไว้ ณ วันที่  25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 

 

 (นายจรินทร์  จักกะพาก)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ  ระเบียบฉบับนี้นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐได้ให้ควาเห็นชอบแล้ว
     เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 และให้นำไปถือปฏิบัติต่อไป
 
 
 
ดาวน์โหลด ระเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
 

Copyright© siteground